گواهینامه hse

گواهینامه آموزشی

مستند سازی یکی از اصول مهم مدیریت شناخته می شود. علاوه بر این، گواهینامه ، مستندی قابل رهگیری و معتبر است که در مواردی چون ممیزی، بازنگری، مستندسازی، تبلیغات و … نقش مهمی ایفا می نماید.

در حوزه HSE گواهینامه‌ها به دو دسته آموزشی و سیستمی تقسیم می‌شوند. گواهینامه‌های سیستمی، نشانگر پیاده سازی سیستم های مدیریتی مانند ISO و گواهینامه‌های آموزشی، بیانگر گذراندن یک دوره آموزشی مشخص هستند.

از این رو تیم تدوینگران آمادگی خود جهت همکاری با مدرسین، آموزشگاه ها و مراکز آموزشی برگزار کننده دوره های آموزشی HSE، در راستای اعطای گواهینامه آموزشی اعلام می‌دارد. همچنین از طریق خود اظهاری شرکت ها و سازمانها پس از ممیزی و اطمینان از پیاده سازی صحیح سیستم های مدیریتی گواهینامه‌های معتبر بین المللی اعطا می‌گردد.

لینک های مرتبط با گواهینامه