پیاده سازی سیستم ۵S

سیستم ۵S یکی از ابزارهای مهم در صنایع برای بهبود کارایی محل کار با استفاده از تجهیزات است. نوعی کمک به مدیران سازمان ها در راستای سازماندهی بهتر و کارایی بالاتر که در کنار کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری اتفاق می افتد. استقرار سیستم ۵S شامل خلق و نگهداری نظم دیداری، سازماندهی، نظافت و استاندارد سازی می باشد. اصول ۵S باعث کاراتر شدن محیط کار و سازماندهی آن برای انجام وظایف روزمره در یک مسیر ایمن می شود. خواستگاه سیستم ۵S کشور ژاپن بوده است که با توسعه آن هم اکنون در شرکت های مطرح امریکایی و اروپایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

پیاده سازی 5s
سیستم 5S

لزوم پیاده سازی یا استقرار سیستم ۵S

با توجه به افزایش روز افزون هزینه های شرکت ها مدیران به دنبال راه حل های مناسبی برای کاهش هزینه و افزایش کارایی و بهره وری هستند که یکی از مناسبترین و کم هزینه ترین راهها در این مسیر انتخاب پیاده سازی سیستم ۵S در محل کار است. پیاده سازی سیستم ۵S باعث افزایش تمرکز کارکنان، افزایش روحیه کار و کاهش زمان تلف شده در محیط کار می شود. بسته به نوع و اندازه ی شرکت ها و فرهنگ سازمانی آن ها، استقرار اصولی و کامل سیستم ۵S می تواند زمانی بین ۱ ماه تا ۶ ماه لازم داشته باشد.

آموزش ۵S

آموزش اصول و پیاده سازی سیستم ۵S به کارکنان میتواند گزینه ی دیگری برای پیشبرد سریعتر پیاده سازی در سازمان باشد. به این صورت که با آموزش تمام کارکنان هر یک محل کار خود را طبق سیستم ۵S پردازش کرده و مسئول نگهداشت سیستم خود می باشد که به طبع زمان کمتر و هزینه کمتری را هم برای شرکت ها در بردارد.

سیستم 5S

ارتباط ۵S و HSE

۵S و HSE Plan دارای همپوشانی جالبی هستند که می توان استقرار اصول ۵S را از زیرمجموعه های علم HSE دانست چرا که با رعایت اصول ۵S ایمنی محل بهبود یافته و به طبع اصول آن، تاثیرات مثبتی بر بهداشت و محیط زیست نیز خواهد داشت. با توجه به اصول کاربردی ۵S و نتایج حیرت انگیز آن بسیاری از شرکتهای بزرگ از پیاده سازی آن بهره مند شده اند که از آن جمله می توان به شرکت های Hewlett-Packed و Boeing و Harley-Davidson اشاره کرد. همانند نتایجی که استقرار سیستم های مدیریتی HSE در محیط کار در پی خواهد داشت، پیاده سازی یا استقرار اصول ۵S نیز منجر به کاهش هزینه ها و صرفه جویی در منابع و نیز افزایش بهره وری می شود.