قانون ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان

قانون ایمنی
1,954

قانون ایمنی : آیین نامه آموزش ایمنی

وظایف قانونی ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان که در قالب آیین نامه ای با این عنوان از سوی اداره کار منتشر گردیده از نظر قانونی در تمامی کارگاه ها میبایست اجرا گردد. در صورت بروز هرگونه حادثه افراد مبتنی بر قوانین و آیین نامه ها پاسخگو خواهند بود. بنابراین آشنایی با قانون ایمنی الزامی و کاربردیست. در ادامه ماده ۱ تا ۱۰ این آیین نامه به طور چکیده بیان گردیده است.

فصل دوم-مقررات-ماده ۱

طبق قانون ایمنی : کارفرما یا نماینده قانونی وی مکلف است پیش از راه اندازی کارگاه دوره های آموزش عمومی ایمنی متناسب با نوع کار را بگذراند.

فصل دوم-مقررات-ماده ۲

در مورد کارگاههایی که قبل از تصویب این آیین نامه راه اندازی شده اند،کارگران و کارآموزان شاغل می بایست دوره های آموزش عمومی ایمنی را طی نموده و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.

فصل دوم-مقررات-ماده ۳

در مورد کارگاههایی که قبل از تصویب این آیین نامه راه اندازی شده اند،کارفرمایان مکلفند دوره های آموزش عمومی ایمنی را طی نموده و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.

فصل دوم-مقررات-ماده ۴

طبق قانون ایمنی : در مواردی که کار از طریق پیمانکاری انجام می گیرد،کارفرما و یا صاحب کار مکلف است قبل از انعقاد قرارداد از پیمانکاران و کارگران تحت پوشش آنها، مستندات آموزش ایمنی را اخذ نماید.

فصل دوم-مقررات-ماده ۵

کارفرما مکلف است پیش از بکار گماردن کارگران و کارآموزان نسبت به ارائه آموزش های ایمنی متناسب با نوع کار به آنان از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

فصل دوم-مقررات-ماده ۶

کارفرما مکلف است با تائید مراجع ذیصلاح آموزش های ایمنی متناسب با نوع کار را به کارگران و کارآموزان خود ارائه نماید.

فصل دوم-مقررات-ماده ۷

در کارگاههایی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل می باشند،گذراندن دوره های آموزش ایمنی منطبق با این آئین نامه میبایستی در شناسنامه شغلی کارگران لحاظ گردد.

فصل دوم-مقررات-ماده ۸

طی دوره های آموزشی مرتبط با ایمنی باید به عنوان یکی از ضروریات انتخاب و معرفی کارفرمایان و کارآفرینان و کارگران نمونه منظور گردد.

فصل دوم-مقررات-ماده ۹

دستورالعمل اجرایی آئین نامه که سطح بندی آموزش و همچنین اولویت بندی گروه هدف را نیز شامل می شود،توسط کمیته ای متشکل از اعضای مشخصی تدوین خواهد شد. (جهت اطلاع بیشتر درخصوص اعضای کمیته به آیین نامه مراجعه شود.

فصل دوم-مقررات-ماده ۱۰

کلیه دوره های آموزش ایمنی در سراسر کشور از طریق مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد.

جهت مطالعه مطالب آموزشی ایمنی و HSE به لینک های زیر مراجعه نمایید:

شناسایی خطرات را چطور انجام دهیم؟

hse plan پیمانکار

ایمنی آسانسور و پله برقی

 

قانون ایمنی کارفرما

پاسخ دادن

Your email address will not be published.