رزومه تیم تدوینگران

رزومه پروژه های تیم تدوینگران در سال ۱۳۹۷

نام کارفرما عنوان پروژه نام شرکت ردیف
شرکت گاز نصب کنتور و رگلاتور انرژی پویا مطبوع ۱
انتقال گاز تهیه طبخ و توزیع غذا پاکان باختر بانه ۲
شهرداری صاعقه گیر و چاه ارت باغ پرندگان پایا بنیان صنعت ۳
شهرداری علیات تعریضی جدول بندی و پیاده رو سازی توسعه و عمران شهر طوبی ۴
شهرداری اصلاح هندسی جداول چرخه پیشگامان پارسه ۵
شهرداری رنگ آمیزی جداول زیبا گستران مهر ماهان ۶
شهرداری اصلاح هندسی جداول سامان راه بخت آزمایی ۷
راه آهن بازسازی نگهداری و تعمیرات ساختمان کرانه فدک ۸
شهرداری ایمن سازی مجموعه ورزشی قنات کوثر صدرا ساحل پایا ۹
شهرداری شهربازی شهربازی المهدی ۱۰
شهرداری شهربازی شهربازی کوکب ۱۱
شرکت گاز حفرات خالی نصب انشعابات بهین آوران نیرو ۱۲