راهنمای HSE plan

راهنماhse
2,740

راهنمای hse plan ویرایش جدید شرکت گاز

شرکت گاز استان تهران جهت راهنمای hse plan پیمانکاران فهرستی جدید منتشر نمود.
مواردی که توضیحاتی ندارند در جدول و فرم های مشخصی قرار میگیرند.
این hse plan جدید شامل موارد ذیل میباشد:

هدف

راهنمای تدوین هدف در hse plan را در لینک زیر مطالعه کنید:

راهنمای تدوین هدف در HSE Plan

دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این طرح شامل کلیه اماکن، فعالیت ها، فرایند ها، خدمات، کارکنان، تجهیزات، تاسیسات، ماشین آلات، ذینفعان و … مربوط به پروژه …………………….. شرکت………………… به شماره قرارداد ……… در مدت زمان اجرای پروژه به مدت ……. روز می باشد.
• تبصره: در صورتیکه قرارداد شامل اضافه کار و یا تمدید مدت اجرای پروژه گردد اجرای این طرح شامل مدت اضافه کار خواهد بود لیکن در صورت تغییر شرایط اجرای پروژه ، شرکت ………………….. متعهد به بازنگری مجدد HSE PLAN می باشد.

تعاریف

شناسنامه پروژه

خط مشی HSE

خط مشی شرکت ………….. به شماره قرارداد ………………………….. مجری پروژه ……………………………… موارد ذیل می باشد که مدیر عامل شرکت آقا/ خانم ………………………. مسئولیت حسن اجرا و کنترل موارد مذکور را بر عهده خواهد داشت.
• پیشگیری از حوادث و کنترل ضایعات جانی، مالی و زیست محیطی در پروژه و تلاش در راستای تامین محیط کار ایمن،حفظ سلامت کارکنان، تجهیزات و محیط زیست، فراهم نمودن امکانات و تخصیص منابع مورد نیاز
• حصول اطمینان از رعایت استانداردها، مقررات شرکت ملی گاز و دستورالعملهای ملی و قابل قبول مرتبط با ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیر عامل(بند ۱۰ HSE PLAN)
• استقرار چارچوب نظام مند مدیریتی در جهت کنترل وضعیت HSEشرکت ( HSE-MS)
• ارتقاء سطح آگاهی و دانش HSEکلیه کارکنان پیمانکار در پروژه متناسب با موضوع پروژه
• نهادینه کردن فرهنگ گزارش دهی حوادث و شبه حوادث
*شرکت پیمانکار متعهد می شود ، منابع لازم را جهت تحقق خواسته ها و مقاصد فوق در راستای بهبود مستمر HSE فراهم نماید.

هدف گذاری

مسئولیت ها

کمیته HSE/ حفاظت فنی و بهداشت کار راهنمای hse plan

جلسات کمیته HSE به صورت ماهانه با حضور مدیر عامل به عنوان رئیس جلسه، نماینده کارفرما در پروژه (در صورت نیاز یا به عنوان ناظر)، نماینده HSE شرکت دبیر جلسه ، سرپرست کارگاه، ، نماینده یا نمایندگانی از کارگران و پیمانکاران فرعی، مسئول HSE دستگاه نظارت و سایر افراد به عنوان مدعو که شرح وظایف زیر رابرعهده خواهد داشت:
• بررسی نحوه اجرای اهداف تعیین شده
• تنظیم و بازنگری اهداف پروژه
• بررسی نتایج ارزیابی ریسک و جنبه های زیست محیطی
• بررسی نتایج آلاینده سنجی
• بررسی نتایج معاینات دوره ای کارکنان
• نیازسنجی آموزشی و تجهیزات حفاظت فردی برای پرسنل متناسب با نوع فعالیت پروژه
• پیگیری و حصول اطمینان از بررسی حوادث و رویدادهای مهم در کارگاه و تصمیم گیری در خصوص اقدامات لازم به منظور پیش گیری از بروز مجدد اینگونه حوادث
• تصویب گزارش رعایت ملاحظات زیست محیطی گزارش ارزیابی زیست محیطی و ارسال آن به سازمان محیط زیست از طریق نماینده کارفرما

نمودار سازمانی پروژه

الزامات قانونی و استانداردها

الزامات قانونی در لینک ذیل قابل مشاهده است:

قانون و مقررات و آیین نامه های HSE

شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی و بهداشت و بررسی جنبه های زیست محیطی HSE

صلاحیت، آموزش و آگاهی

به منظورتحقق فرآیند آموزش و ارتقاء سطح آگاهی و دانش افراد، در پروژه …………………، این شرکت از روش اجرایی آموزش تبعیت می­نماید. شرکت موظف است کلیه پرسنل تحت امر خود را در خصوص موضوعات HSE با عناوین آموزشی زیر آموزش خواهد داد همچنین متعهد می شود خط مشی، الزامات مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط زیست و آموزش های جدول زیر را برای نیروهای جدید الورود برگزار نماید.

جلسات پیش از شروع به عملیات(TOOL BOX MEETING)

ارتباطات و مشارکت

مدیریت تغییرات

ارتباط با کارفرما

مستندات HSE و کنترل آنها

کنترل عملیات

مدیریت ایمنی مواد شیمیایی

مدیر عامل شرکت …………………..  تمامی مسئولیت ها در قبال تهیه، نگهداری، حمل و استفاده و پسماند مواد شیمیایی و ظروف نگهداری آن را بر عهده می گیرد. لازم به ذکر است در این پروژه مواد شیمیایی کاربردی به شرح جدول زیر می باشد که جهت استفاده ایمن از این مواد برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مذکور تهیه و در محل های نگهداری و استفاده نصب خواهد شد

سیستم های نظارتی HSE

مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری

اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

اصلاح و توقف عملیات

مدیریت HSE پیمانکاران

بازنگری راهنمای hse plan

مطابق با سیستم مدیریت HSE ، کلیه موارد مندرج در این سند به صورت دوره ای توسط اعضای کمیته HSE مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و در صورت هرگونه تغییر مجددا گزارش تغییرات جهت اخذ تاییدیه به امور HSE ارسال خواهد شد.

تعهد بر اجرای HSE PLAN

پاسخ دادن

Your email address will not be published.