راهنمای تدوین HSE Plan

تدوین hse plan
4,238

تدوین HSE Plan یعنی شرحی از برنامه ها، خط مشی، اهداف و سوابق اجرایی و مدیریت ریسک HSE سازمان که در خصوص پروژه ای خاص می باشد. یک HSE Plan کامل معمولا حدود ۱۰۰ صفحه بوده و دارای تمام پارامترهای ضروری در طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست است. بخش های اصلی در تدوین HSE Plan با توجه به نیاز کارفرما مشخص و تعیین می شود ولی بخش های تکمیلی با توجه به مهارت تدوینگر می تواند در شرح و کامل سازی اجزای HSE Plan بسیار تعیین کننده باشد. قسمت هایی که می توانند به عنوان پیوست و ضمیمه به HSE Plan اضافه می شوند از جمله موارد فرعی تاثیر گذار در بین تدوین HSE Plan محسوب می شوند که تدوینگر با توجه به تجربه و نیاز شرکت اقدام به کامل کردن طرح و برنامه ی HSE می نماید.

 

مواد اصلی تدوین HSE Plan شامل موارد مدیریتی و موارد مهندسی می شود. به این معنی که بخش هایی از سیستم HSE Plan در حیطه مدیریت بوده و بخش هایی از آن نیازمند دانش HSE می باشد و بدون داشتن آگاهی کامل از مسائل HSE قابل تدوین نیست.

بخش های اصلی پیکره HSE Plan در حیطه مدیریتی موارد ذیل می باشد:

مقدمه و هدف تدوین HSE Plan

هر برنامه HSE با بخش هدف HSE Plan آغاز می شود. به دلیل اینکه پیش از این به راهنمای تدوین هدف در HSE Plan اشاره شده است در این مطلب توضیح بیشتری نمی دهیم و می توانید مطلب مورد نظر را اینجا مطالعه نمایید.
تدوین hse plan

دامنه کاربرد HSE Plan

دومین بخش برنامه HSE دامنه کاربرد می باشد. در این بخش پیمانکار ضمن قید اماکنی که در آن HSE Plan لازم الاجراست، اشخاص مشمول این طرح را نیز بیان می کند. در یک HSE Plan تخصصی با مطالعه فعالیت های پروژه، بخش دامنه می تواند بسیار گسترده و تخصصی تدوین شود. دامنه کاربرد طرح نشان دهنده ی بینش شرکت نسبت به محدوده ی اجرایی طرح است و موارد موجود در سایر بخش های برنامه را در این بخش تعمیم می دهد. به بیان دیگر پیمانکار، HSE را نه تنها در موقعیت پروژه بلکه در تمامی موقعیت های مرتبط کاری بهبود می بخشد و به صورت کاملا شفاف و واضح ، مناطق کاری مرتبط را معرفی می کند. دامنه کاربرد در یک HSE Plan می تواند بین یک پاراگراف تا چند صفحه بسته به نوع فعالیت و شرکت تهیه و در طرح گنجانده شود. طبیعی است که هرچه دامنه کاربرد به صورت تخصصی تر نوشته شود بر ارزش طرح افزوده خواهد شد و تدوین HSE Plan با جزئیات بیشتری همراه خواهد بود.

تعاریف و اصطلاحات HSE Plan

در تدوین HSE Plan، بخش تعاریف و اصطلاحات، توضیح کلمات و یا عبارات تخصصی و مهم موجود در طرح است. این بخش به منظور تفهیم بهتر و تسهیل در استفاده از HSE Plan طراحی می شود. همانطور که می دانیم یک نمونه طرح HSE PLAN می بایست در کارگاه و در دسترس عموم قرار گیرد، بنابراین برای اینکه تمام افراد بتوانند از این طرح استفاده کنند وجود بخش تعاریف و اصطلاحات ضرورت می یابد. برخی از تعاریف در تمام HSE Plan ها مشترک و برخی دیگر به تناسب کار و فعالیت متفاوت می باشد که می توان گفت تعداد دسته ی دوم کمتر از دسته اول است. از جمله تعاریف مشترک می توان به مفاهیم اصلی HSE مانند خطر، ریسک، رویداد، حادثه، شبه حادثه، ایمنی، بهداشت، محیط زیست، شناسایی خطر، اقدام اصلاحی و … در تدوین HSE Plan اشاره کرد.

شرح فعالیت ها و خدمات در تدوین HSE Plan

در این بخش از مراحل تدوین HSE Plan شناسنامه کامل شرکت و پروژه با بیان جزییات قرار می گیرد. تمامی مشخصات شرکت به همراه آدرس دقیق و مشخصات پروژه به همراه تاریخ دقیق پایان و آغاز درج می شود. بهتر است بخش اطلاعات شرکت پیمانکار و پروژه به امضای افراد مشخصی نیز برسد. همچنین نواحی کار که نیازمند برنامه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشند معرفی و مشخص می شوند. در این خصوص بهتر است اطلاعات دقیقی از موضوع پروژه و فعالیت ها در دسترس باشد تا انتخاب محدوده به صورت دقیقتری انجام شود.
علاوه بر اطلاعات گفته شده یک HSE Plan نیازمند تشخیص هویت فعالیت های پرخطر و با ریسک بالا است. در بخش شرح خدمات و فعالیت های یک HSE Plan کامل، فعالیت ها و یا خدمات برجسته تر و با ریسک بالاتر به صورت مشروح اعلام و توضیح داده می شوند. این بخش به کارفرما اطمینان می دهد که شما با در نظر گرفتن محدوده ، اشراف کامل به خطرات و ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی کار و بیان این دو، دانش کافی در زمینه HSE پروژه را در اختیار دارید.
تدوین hse plan

خط مشی HSE Plan

خط مشی HSE از طریق بیان اصول و قواعد مربوطه فعالیت ها را هدایت می کند، میزان تعهد و الزام پیمانکار را در امر HSE نشان داده و شرح وظایف بیشتری نسبت به وظایف قانونی پیمانکار برای پروژه ارائه می دهد. در تدوین HSE Plan خط مشی HSE هر پروژه یا شرکت باید شامل مطالب مشخصی باشد که الزام مدیریت و کارکنانش را در قبال آن ها به نمایش درآورد. خط مشی پیمانکار همواره باید تابع خط مشی کارفرما بوده و با آن مغایرتی نداشته باشد.در تهیه و تدوین خط مشی HSE باید به اهداف مهم HSE که کاهش سطح ریسک و حوادث است اشاره داشت. تمام رده های مدیریتی باید ملزم به اجرای خط مشی HSE باشند.

اهداف کلان HSE Plan

در بخش اهداف کلان به کلیات HSE اشاره می شود و به طور کلی خواسته شرکت مطرح می گردد. اهدافی که در این بخش جای می گیرند اهدافی از قبیل کاهش خسارات،کاهش شدت پیامد،کاهش سطح ریسک، افزایش بهره وری و… اهدافی از این دسته می باشند. در این بخش به جزییات پرداخته نمی شود و صرفا آرمان ها و رویکرد ایمنی بهداشتی و زیست محیطی تشریح می شود.

اهداف خرد HSE Plan

اهداف خرد HSE به معنی دقیتر شدن به اهداف کلان است و در واقع راه و مسیر رسیدن به اهداف کلان HSE را نشان می دهد. در این قسمت پیمانکار اهداف برنامه های عملیاتی خود را شرح می دهد. در واقع اهدافی که به عنوان خرد معرفی می شوند در ادامه نیازمند ارائه مدارکی دال بر موجود بودن اقداماتی در این زمینه است. به طور مثال هدف افزایش آگاهی پرسنل در زمینه HSE به میزان هر نفر ۳ ساعت در ماه یک هدف خرد محسوب می شود و در ادامه باید جدول آموزشی HSE مرتبط ارائه شود. اهداف خرد HSE باید دارای ویژگی اندازه گیری باشد و مهلت مشخصی برای آن وجود داشته باشد.

تشکیلات سازمانی HSE Plan

در تدوین HSE Plan بخش تشکیلات سازمانی به طور کلی شامل سه بخش عمده است. نمودار سازمانی HSE نمودار سازمان است که در آن ترتیب و سلسله مراتب در یک جدول ارائه می شود. این جدول باید شامل تمام سمت های موجود در سازمان باشد. بخش های مرتبط با ایمنی بهداشت و محیط زیست نیز به صورت متمایز از سایر بخش ها نشان داده شود. بعد از نمودار سازمانی HSE باید نام و سمت- شرح وظایف مسئولیتها و اختیارات برای تمام موارد نام برده در چارت سازمانی HSE وجود داشته باشد. و در نهایت لیست مشاغل بحرانی و نقش ها و مسئولیت های آنها به طور اختصاصی در زمینه HSE بیان شود. این لیست از بالاترین مقام سازمانی شروع شده و در انتها به افرادی که مستقیما با فعالیت های پرمخاطره در تماسند خاتمه می یابد.
تدوین hse plan

برنامه های عملیاتی زمانبندی شده HSE Plan

بخش برنامه های عملیاتی زمانبندی شده HSE در استقرار سیستم HSE Plan در سه بخش مجزای ایمنی، بهداشت و محیط زیست جمع می شود. در واقع متشکل از سه جدول اصلی با عنوانهای ایمنی بهداشت و محیط زیست است که اهداف خرد از پیش گفته را تشریح می کند. در این جداول فعالیتهای HSE مرتبط با هر یک از اهداف خرد HSE لیست شده و به طور مشخص نحوه ی اجرای آن نوشته می شود. در مقابل هر فعالیت توضیحات مربوط به آن از جمله مسئولیت اجرا و نظارت، زمان شروع و پایان،منابع و پشتیبانی و در نهایت وضعیت فعلی قید می شود.
موارد مدیریتی فوق بخش اول تدوین HSE Plan را تشکیل می دهند.

پاسخ دادن

Your email address will not be published.