راهنمای تدوین هدف در HSE Plan

hse
1,904

هر HSE Plan با بخش هدف آغاز می شود. این بخش از برنامه ی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، چکیده ای است از اهداف شرکت یا شخص از پیاده سازی سایر بخش های HSE Plan و به طور کلی از نتایج وجود طرح های HSE در پروژه ناشی می شود.
به عنوان راهنمای تدوین هدف در HSE Plan ، با توجه به کلیت بخش هدف توجه به این نکته ضروری است که نه تنها هدف بلکه به طور مشخص و دقیق محدوده ی هدف نیز باید قید شود، چرا که این موضوع اشاره به این دارد که سازمان جهت یک پروژه ی خاص برنامه های خاصی تدارک دیده است و با اشراف کامل به فعالیت ها و الزامات ویژه آن پروژه اقدام به ایجاد برنامه ای مدون نموده است.

هدف اصلی از تدوین HSE Plan شرح برنامه های مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پروژه می باشد.ذکر محل کار،نام پروژه، و سایر مشخصات موجود مانند کارفرما، زمان شروع و… در این بخش به تکمیل هر چه بهتر موضوع کمک بیشتری خواهد کرد. اشاره به تعهد شرکت و نتایجی که اجرای این برنامه در پی خواهد داشت و بخش هایی که متاثر از این برنامه خواهند بود در پایان بخش هدف اشاره می شوند.

پاسخ دادن

Your email address will not be published.