تهیه و تدوین HSE Plan

تهیه و تدوین HSE Plan

خدمات تهیه و تدوین HSE plan ، جهت پیشبرد قانونی و مستندسازی الزامات HSE،  توسط تیم تدوینگران ارائه می گردد. هدف تیم تدوینگران در ارائه خدمات تهیه و تدوین HSE plan ، رسیدن به نقطه مشترک رضایت کارفرما و پیمانکار است.

یکی از علل اهمیت HSE plan در این است که، در صورت بروز هرگونه حادثه و یا خسارت، مستند HSE plan  از نظر قانونی قابل استناد و مدرکی محکمه پسند خواهد بود. لذا تلاش تیم تدوینگران در خدمات تهیه و تدوین HSE plan رعایت حداقل های قانونی و یک پارچه سازی مدیریت HSE شرکت ها و سازمانهاست.

خدمات تهیه و تدوین HSE plan برای تمامی کارخانجات، سازمان ها، پروژه ها، کسب و کارها، عملیات و اماکن  قابل اجرا و پیاده سازیست.

هر HSE plan شامل عناوین و زیر عنوان های متنوعی است. با این حال عناوین اصلی HSE plan تیم تدوینگران شامل موارد زیر است:

هدف – دامنه کاربرد – تعاریف – شرح خدمات – تعهد و رهبری – خط مشی و اهداف – چارت سازمانی نقشها و مسئولیتها – برنامه های عملیاتی – الزامات قانونی – مدیریت ریسک – صلاحیت – آموزش  – ممیزی و بازرسی – مستندات – جلسات – گزارش حوادث و شبه حوادث – طرح واکنش در شرایط اضطراری – مدیریت عملکرد – سیستم مجوز کار –  پیمانکاران فرعی – کنترل عملیات – اقدامات امنیتی – بازنگری.

لینک های مرتبط با تهیه و تدوین HSE plan