ایمنی پیمانکاران

ایمنی پیمانکاران
2,023

ایمنی پیمانکاران مطابق آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران

در خصوص ایمنی پیمانکاران مطابق ماده ۱۳ قانون کار مقاطعه دهنده (کارفرما) مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار (پیمانکار) متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار و آئیین نامه های مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

صلاحیت پیمانکاران

پیمانکار می بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند.
کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی تائید شده باشد.

الزام رعایت قوانین توسط پیمانکاران

پیمانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه قوانین و مقررات،آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند.
کلیه مسئولیت ها و تعهدات طرفین پیمان در مورد ایمنی باید صراحتا در متن قرارداد لحاظ گردد.

هزینه های ایمنی پیمانکاران

در هنگام عقد قرارداد لازم است هزینه های مربوط به ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ نموده و پیمانکاران از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن گردد.
در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری لازم است امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی حسب مورد توسط طرفین تامین گردد.

آموزش ایمنی

کارفرما می بایست بر ارائه آموزش های مورد نیاز در زمینه های ایمنی از طریق مراجع ذیصلاح به پرسنل تحت پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی با توجه به نوع فعالیت،نظارت نماید.
کارفرما مکلف است با توجه به قوانین و آئین نامه های موجود و مفاد قرارداد فی مابین بر عملکرد ایمنی کلیه پیمانکاران خود نظارت نماید.
هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کلا به یک پیمانکار محول نماید،پیمانکار مسئول اجرایی مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی کارگاه خواهد بود.

پیمانکاران فرعی

هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمتهای مختلف عملیات پیمان را مطابق قراردادی به پیمانکار یا پیمانکارانی دیگر محول نماید،هر پیمانکار در محدوده پیمان خود،مسئول اجرای مقررات مرتبط خواهد بود و صاحب کار مسئول ایجاد هماهنگی بین آن ها می باشد.
پیمانکاران ملزم به ثبت آمار و ارایه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره کار و امور اجتماعی محل مطابق دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۹۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشند.

پاسخ دادن

Your email address will not be published.