استقرار سیستم HSE

استقرار سیستم

استانداردهای بین المللی متنوعی با مضمون نحوه مدیریت و بایدها و نبایدهای سیستمی تحت عنوان ISO ها شناخته می‌شوند. به اجرای استانداردها و پیروی از چهارچوب‌های مشخص شده توسط مراجع بین المللی، استقرار سیستم می‌گویند.

مخاطبین استقرار سیستمهای استاندارد بین المللی در خصوص HSE ، تمامی شرکت ها، کسب و کارها و مجموعه های تولیدی/خدماتی است.

هدف تیم تدوینگران، پیاده سازی و استقرار کامل این استانداردها، در راستای همگام سازی با کیفیت خدمات جهانی است.مشاوران متخصص تیم تدوینگران ضمن استقرار سیستمهای مدیریتی، نحوه استفاده و بهره وری از سیستم را آموزش داده و سیستم را به صورت سالیانه مورد بازنگری قرار می‌دهند.

لینک های مرتبط با اسقرار سیستم