hse plan پیمانکار

hse plan پیمانکار
1,625

hse plan پیمانکار دارای بخش های مختلفی به شرح ذیل می باشد.فهرست تدوین hse plan پیمانکار :

۱-هدف  

۲-دامنه کاربرد

۳-تعاریف  

۴-شناسنامه پروژه

۵-خط مشیHSE 

۶-هدف گزاری  

۱-۶-برنامه عملیاتی زمانبندی شده دستیابی به اهداف  

۷-مسئولیتها

۸-نمودار سازمانی پروژه (HSE)

۹-الزامات قانونی و استانداردها

۱۰-مدیریت ریسک و جنبه های زیست محیطی HSE 

شناسایی و ارزیابی خطرات  

۱۱-صلاحیت، آموزش و آگاهی 

صلاحیت  

آموزش  

کارکنان و آموزشهای فنی 

آموزشهای ایمنی خاص   

آموزش نیروهای جدید الورود

تقویم آموزشی سالیانه 

نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزشی 

۱۲-جلسات پیش از شروع عملیات (Tool Box Meeting)

۱۳-ارتباطات و مشارکت  

۱۴-مستنداتHSEو کنترل آنها

۱۵-کنترل عملیات  

کنترل عملیات از دیدگاه ایمنی 

ماتریس تحویل تجهیزات حفاظت فردی  

کنترل عملیات از دیدگاه بهداشتی

کنترل عملیات از دیدگاه زیست محیطی 

مدیریت پسماندها

۱۶-سیستم گزارش دهی، ثبت و بررسی حوادث و رویدادها

۱-۱۶- سیستم گزارش دهی حادثه 

۱۷-مدیریت تغییر 

۱۸-شاخص های کنترل عملیات  

۱۹-طرحهای واکنش در شرایط اضطراری  

۱-۱۹- شناسایی شرایط اضطراری  

۲۰-بازنگری  

محتوا hse plan

دانلود نمونه hse plan پیمانکار

جهت دانلود فایل نمونه در فرمت ورد HSE plan رو لینک زیر کلیک کنید:

نمونه hse plan

پاسخ دادن

Your email address will not be published.