گواهینامه ISO9001

974

گواهینامه ISO9001:2015

استقرار ISO9001 سازمانها و پیمانکاران بامشاوره تخصصی اجرایی است. سیستم مدیریت کیفیت بین المللی نقش موثری در موفقیت سازمانها دارد. نگاهی به تاریخچه استقرار ایزو ونتیجه نهایی آن اثبات این مدعاست. هدف سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 براورده سازی الزامات مشتری و الزامات قانونی است.

اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ نشان دهنده کیفیت بالای محصولات و خدمات شماست. برخی به اشتباه تصور می کنند استاندارد ISO9001 مربوط به سازمانهای بخصوصی است. اشتباه همینجاست! اخذ ایزو برای تمام کسب و کارها توصیه میشود. چه صنایع و شرکتهای مادر و چه کسب و کارهای کوچک!

باید بدانید که ایزو ۹۰۰۱ دارای مراجع الزامی نیست. در واقع الزام شما شرایط بهتر شماست. دراین مقاله نکاتی درباره ISO9001 رامطالعه می نمایید.

اگر نیاز به مطالب اولیه دارید به لینک های زیر مراجعه کنید. بعد از مطالعه مقالات کلی به این مقاله مجدد مراجعه کنید.
استقرار سیستم های مدیریت

گواهینامه ایزو

ایزو چیست؟

تعریف سازمان دراین ISO شخص یا اشخاصی است که وظایف و مسئولیت و روابط خود را برای رسیدن به اهدافشان میدانند. پس تمام سازمانها چه عمومی و چه خصوصی می تواند استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ را کسب کند. بنابراین هرگونه کسب و کار قانونی می تواند سیستم مدیریت کیفیت داشته باشد.

جالب است بدانید در استاندارد بین المللی ISO9001:2015 برای رسیدن به رضایت بالای مشتری براورده کردن خواسته های مشتری لازم است ولی الزام آور نیست.

مستندات ایزو ۹۰۰۱ شامل فرایندها، اطلاعات ایجادشده سازمان و سوابق است. منظور از فرایندها، مجموعه ای از فعالیت هاست که ورودی را دریافت می کند. سپس ورودی را پردازش کرده و خروجی تحویل میدهد. تشخیص فرایندها جزو مراحل اولیه استقرار ایزو ۹۰۰۱ است. فرایندهایی که در محدوده فعالیتهای پیمانکاران فرعی است شامل پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱  شرکت مرجع نمیباشد.

شکایت مشتریان شما نشانه رضایت پایین است. ولی نکته اینجاست که نبود شکایت عموما نشانه رضایت نیست. مدیریت کیفیت بر رضایت بالای مشتری متمرکز است. بازنگری مستمر، پایش اندازه گیری و ممیزی ابزار کار استانداردهای ایزوست.

تاریخچه ISO 9001

در سال ۱۹۷۴ میلادی برای اولین بار ISO9001 توسط سازمان جهانی استانداردسازی ارائه شد. ایزو ۹۰۰۱ در همان سال و ۲۰سال پس از آن مورد ویرایش قرارگرفت. ویرایش مهم و تقریبا نهایی آن در سال ۲۰۰۰  ارائه شد. در سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی ISO9001:2015 انتشار داده شد.

انواع ایزوهای مدیریت کیفیت شاملISO9000و ISO9001 و ISO9004 است. ISO 9000 شامل تعاریف و اصطلاحات و چگونگی اخذ استاندارد است. ISO9001 شامل الزامات پیاده سازی مدیریت کیفیت برای جلب رضایت مشتری است. ISO9004 سندی برای الگوبرداری بهبود مستمر میباشد.

بندهای استاندارد ISO 9001:2015

در استاندارد ISO9001:2015 بندهای اصلی به شرح ذیل ارائه شده است.در رابطه با هر بند توضیحات مختصری داده شده است. متن کامل این استاندارد در سایت www.iso.org موجود است.

هدف و دامنه کاربرد

در ابتدای تمام مستندات باید هدف و دامنه کاربرد مشخص باشد. در بخش هدف باید مشخص شود که مستند مورد نظر برای شفاف سازی چه اقدامی طراحی گردیده است. در قسمت دامنه افراد یا بخش هایی که مشمول مستند میشود قراردارد.

اصطلاحات و تعاریف

تمام کلمات تخصصی متون در تعاریف و اصطلاحات تعریف میشود. بایستی ازدفترچه راهنمای ایزو ۹۰۰۱ درتعابیرو اصطلاحات هرمستنداستفاده کرد. این کتابچه راهنماشامل تعاریف واصطلاحات ضروری کاربردی استقرار مستندات ایزوست.

محیط سازمان

انجام تکنیک SWOT، مشخص کردن استراتژی سازمان و فرایندهای آن.  ضعف قوت مشخصات بیرونی ودرونی سازمان مشخص میشود. منظور از فرصتها و تهدیدات سازمان شناسایی دقیق موقعیت سازمان است. هدف گزاری و معرفی استراتژی پس از شناخت دقیق امکانپذیر است.

رهبری

تعهد مدیریت و خط مشی چارت سازمانی عوامل نشانگر رهبری میباشند. نظارت مستقیم بر استقرار و پایش برعهده رهبرمجموعه است. مدیریت بایدمسئولیت بهبود نظام رابرعهده گیرد. ارائه خط مشی معتبر نشانه تعهدمدیریت است. به علاوه مداخله مستقیم بر اجرای موارد استاندارد در چارت قابل مشاهده باشد.

طرح ریزی برای سیستم مدیریت کیفیت

انجام مدیریت تغییر، هدف گزاری و بررسی وضعیت موجود و وضعیت ایده آل. انجام اقداماتی برای تغییر فرایندهای کار قبل وبرنامه ریزی آن. در طرح ریزی به دنبال تغییرات درراستای بندهای مدیریت کیفیت هستیم. درواقع این بند موجب افزایش رضایت مشتریان است. پس دقت در نظرمشتری کلیدی خواهدبود.

پشتیبانی

پشتیبانی شامل بخشهای منابع، کارکنان، زیرساخت و دانش سازمانی میباشد. بخش پشتیبانی حامی استقرار ایزو ۹۰۰۱ و زیربنای شروع اجراست. پشتیبانی منابع و کارکنان به معنی همکاری کارکنان و تجهیزات برای پیشرفت کاریست. استاندارد به دنبال تاثیر کامل و پایدار سازمان است.

عملیات

انجام برنامه ریزی و کنترل عملیات و تعیین الزامات محصولات و خدمات. اجرای تمام مراحل قبل و فراهم کردن شرایط مطلوب. در بند عملیات به دنبال اطمینان از کارایی دستورالعمل ها و روشهای اجرایی هستیم. عملیات طبق موارد قبل برنامه ریزی میشوند.

ارزیابی عملکرد

پایش و اندازه گیری تجزیه و تحلیل و نیز بازنگری مدیریت در این بخش قراردارد. ISO9001:2015 ارزیابی عملکرد رضایتمداری مشتری راارج مینهد. ارزیاب عملکرد با تجزیه و تحلیل امکانپذیراست. پایش به معنی نظارت مستمر به ارزیابی بهتر کمک میکند.

بهبود

اقدامات اصلاحی و رفع عدم انطباقها مرحله پایانی استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ است. هدف نهایی استانداردهای ISO بهبود مستمر کار است. این مرحله پایانی ندارد و باید تا پایان چرخه حیات سازمان ادامه یابد. بهبود مستمر است که الزام تمدید گواهینامه را ایجاد میکند. همچنین به روز رسانی نسخه های ایزو مشمول بند بهبود میباشد.

پاسخ دادن

Your email address will not be published.