قرارداد تدوین HSE plan

قرارداد تدوین HSE plan
1,081

نمونه قرارداد تدوین HSE plan

 

به نام خدا

قرارداد تدوین HSE plan

طرفین قرارداد:

این قرارداد بین مدیریت سایت www.hse-plan.ir که در این قرارداد به اختصار تدوینگر نامیده میشود و جناب آقای/سرکار خانم……………. فرزند……….. به شماره شناسنامه……………. متولد…………….صادره از…………… و ساکن …………….. با شماره تماس…………………… به عنوان پیمانکار به منظور انجام تعهدات موضوع قرارداد منعقد می­گردد.

ماده۱- ماده قرارداد تدوین HSE plan :

تدوین HSE plan توسط تدوینگر طبق دستورالعمل کارفرمای پیمانکار. تدوین HSE plan شامل تمامی سرفصل های الزامی میباشد.

تبصره: این قرارداد هیچگونه تضمین کاری و یا رابطه استخدامی اعم از کارمندی یا کارگری و مفاهیم مشابه ایجاد نمیکند و صرفا به منظور تدوین و ارائه HSE plan به پیمانکار می­باشد. همچنین ارائه HSE plan از طریق فایل PDF و Word خواهد بود.

ماده۲-مدت قرارداد تدوین HSE plan :

از تاریخ      /  /       لغایت    /  /     به مدت می­باشد.

ماده۳-مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

کل مبلغ قرارداد ………………ریال می­باشد که قابل پرداخت به روش زیر خواهد بود:

انتقال به شماره کارت…………………………………………………..

پیمانکار بعد از انتقال وجه از فیش خود عکس تهیه نموده و ارسال میدارد.

تبصره۱: در صورت تقاضای پیمانکار به عنوان مسئول و مشاور پیمانکار حضور تدوینگر با هزینه ماموریت روزانه انجام پذیر است .

ماده ۴-تعهدات تدوینگر HSE plan :

  • تدوین HSE plan در موعد مقرر و تحویل به پیمانکار
  • دریافت اطلاعات مورد نیاز از پیمانکار ( جهت دریافت لیست اطلاعات به لینک مراجعه نمایید)
  • تحویل فایل word پس از تسویه حساب پیمانکار

ماده۵- تهعدات پیمانکار:

  • پرداخت هزینه تدوین HSE plan به صورت کامل
  • ارسال اطلاعات صحیح و موجود درخواست شده از سوی تدوینگر HSE plan
  • پیگیری اخذ تاییدیه کارفرما در صورت انعقاد قرارداد به صورت تضمینی

 

ماده۶-حق فسخ قرارداد:

تدوینگر در موارد ذیل نسبت به فسخ قرارداد و اخذ کلیه مطالبات خود از پیمانکار اقدام می­نماید:

  1. نقض ضوابط اخلاقی و شرعی
  2. عدم رعایت ضوابط و شرایط قرارداد

ماده۷-این قرارداد در ۷ماده و ۱ تبصره و در دو نسخه تهیه و تنظیم گردیده که پس از امضای طرفین هر دو نسخه حکم واحد دارد.

نام و نام خانوادگی تدوینگر HSE plan

امضا

قرارداد تدوین HSE plan

نام و نام خانوادگی پیمانکار

امضا

 

پاسخ دادن

Your email address will not be published.