رزومه تیم تدوینگران

رزومه پروژه های تیم تدوینگران در سال ۱۳۹۷

نام کارفرماعنوان پروژهنام شرکتردیف
شرکت گازنصب کنتور و رگلاتورانرژی پویا مطبوع۱
انتقال گازتهیه طبخ و توزیع غذاپاکان باختر بانه۲
شهرداریصاعقه گیر و چاه ارت باغ پرندگانپایا بنیان صنعت۳
شهرداریعلیات تعریضی جدول بندی و پیاده رو سازیتوسعه و عمران شهر طوبی۴
شهرداریاصلاح هندسی جداولچرخه پیشگامان پارسه۵
شهرداریرنگ آمیزی جداولزیبا گستران مهر ماهان۶
شهرداریاصلاح هندسی جداولسامان راه بخت آزمایی۷
راه آهنبازسازی نگهداری و تعمیرات ساختمانکرانه فدک۸
شهرداریایمن سازی مجموعه ورزشی قنات کوثرصدرا ساحل پایا۹
شهرداریشهربازیشهربازی المهدی۱۰
شهرداریشهربازیشهربازی کوکب۱۱
شرکت گازحفرات خالی نصب انشعاباتبهین آوران نیرو۱۲