ایمنی آسانسور و پله برقی

ایمنی آسانسور و پله برقی
939

آنچه باید درباره ایمنی آسانسور و پله برقی بدانیم

با توجه به گسترش ساختمان های بلند در شهر ها استفاده ازآسانسور و پله برقی رونق زیادی پیدا کرده است ولی به دلیل سرعت بالای پیشرفتتکنولوژی بسیاری از افراد از یادگیری و رسیدن به ایمنی و نحوه صحیح استفاده ازتکنولوژی جا مانده اند. سرعت بالای پیشرفت در قرن اخیر باید به همراه آموزش اصولایمنی باشد. در غیر این صورت تکنولوژی نه تنها به بشر کمکی نمیکند بلکه باعث هدررفت زمان و منابع میگردد.

در راستای مرتفع نمودن این نیاز آموزشی در این مقاله بهموارد مهم و اولیه ایمنی آسانسور و پله برقی اشاره میکنیم. دانستن نکات پیش رو نهتنها برای متخصصین HSE بلکه برای تک تک افراد مفید و دانستن آن  ضروری خواهد بود.

مشخصات ظاهری کابین آسانسور:

برای رعایت موازین آسانسور و پله برقی طبق ماده ۸۲ از آییننامه ایمنی ساختمان کارگاه ها داخل کابین آسانسور باید مواردی از قبیل نام شرکتسازنده.ظرفیت حمل و نقل یا بار یا هر دو. نوع کاربری. سال ساخت. آدرس و شماره تلفنسازنده. شماره استاندارد آسانسور درج شود.

  • وجود سیستم تهویه و روشنایی مناسب و طبق استاندارد ضروری است.
  • سطح کف اتاقک بدون زوائد خطرناک باشد.
  • سقف کابین باید مجهز به دریچه خروجی به ابعاد ۵۰ در ۳۵ سانتیمتر با بازشوی روبه خارج باشد.
  • طبق ماده ۱۰۳ کابین باید در تراز طبقات به طوری که ارتفاع آن هم ارتفاع کفطبقات باشد توقف کند به نحوی که فرد در هنگام ورود و خروج در یک تراز باقی بماند.

ویژگی های چاه آسانسور:

مطابق با ماده ۸۹ آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها درمواردی که چند گروه آسانسور وجود دارد تخلیه هوای هر گروه مستقل از گروه دیگر باشدو بین آنها ارتباط تخلیه هوا وجود نداشته باشد. ضمن اینکه سیستم تخلیه هوا باید بهصورت دستی عمل کند.

  • طراحی و نصب تجهیزات و قطعات آسانسور باید به نحوی باشد که در صورت سقوط واردچاه آسانسور نشود.
  • در محیط های حاوی مواد قابل اشتعال و انفجار باید از چاه آسانسور در برابر اینخطرات محافظت به عمل آید.
  • درب ها و نیز دریچه های اضطراری باید به سمت بیرون چاه آسانسور باز شده ودارای قفل ایمنی باشد.

درب های آسانسور:

یکی از مهمترین موارد ایمنی آسانسور و پله برقی ایمن بودندر مواردی است که به طور معمول بیشتر پیش می آید.در مورد آسانسور ایمنی دربهای آنیکی از مهمترین بخش هایی است که افراد بیشتر در معرض آن قرار میگیرند.

  • طبق ماده ۱۰۶ دربهای آسانسور باید مجهز به حسگر مناسب باشد تا هنگامی که مانعیدر چهارچوب قرار دارد مانع بسته شدن درب شود.
  • درب آسانسور باید قبل از حرکت کاملا بسته شده و هنگام توقف کامل آسانسور بازشود به بیان دیگر در هنگام شروع حرکت آسانسور تا پایان حرکت در به طور کامل بستهباشد.
  • درهای کابین و طبقات باید به صورت هماهنگ باز و بسته شوند.

ایمنی پله های برقی:

برای رعایت موازین آسانسور و پله برقی طبق ماده ۱۳۲از آییننامه ایمنی ساختمان کارگاه ها در ابتدای پله برقی باید مواردی از قبیل نام شرکتسازنده.ظرفیت حمل و نقل یا بار یا هر دو. نوع کاربری. سال ساخت. آدرس و شماره تلفنسازنده. شماره استاندارد درج شود.

اطراف منطقه باز بالای پله برقی حفاظ گذاری و مشخص گردد.متصدی قبل از راه اندازی باید از عملکرد ایمن پله برقی اطمینان حاصل کند. سطح پلهبرقی باید به گونه ای باشد که از لیز خوردن افراد جلوگیری کند.

در صورت توقف پله برقی برای استارت مجدد نباید کسی روی پلهبرقی باشد زیرا به علت شوک استارت تعادل وی برهم خواهد خورد.

طبق ماده ۱۳۷ مرتبط با ایمنی آسانسور و پله برقی در هنگامنصب راه اندازی و تعمیرات و بازرسی از این تجهیزات محدوده اطراف باید محصور ومحفوظ شود.

برای مطالعه بیشتر ایمنی آسانسور و پله برقیدر پایان لازم است بدانید طبق ماده ۸۱ آیین نامهایمنی ساختمان کارگاه ها نصب، راه اندازی، بهره برداری و هر تغییرات اساسی درآسانسور و پله برقی باید با رعایت استاندارد ملی و مقررات ملی ساختمان ( مبحث ۱۵) انجامگیرد.

پاسخ دادن

Your email address will not be published.