آموزش جزوه دوره نبوشNebosh قسمت اول

نبوش قسمت 1
951

آموختن از رویدادها

اطلاعات کلیدی:

 • بررسی و تحلیل رویدادها امرمهمی است. تحلیل علل ریشه ای و توصیه های بهبود برای جلوگیری از تکرار رویدادمشابه در آینده باید مورد توجه قرار گیرد.
 • از رویدادهای بزرگ به خصوصاز نظر مدیریتی و نقص تکنیکی و فرهنگی، میتوان درس گرفت.
 • رویدادها به شکل های مختلفیمانند: شبه حوادث، حوادث، رویدادهای مخاطره انگیز و بیماری اتفاق می افتند.

بررسی و تحلیل رویدادها

وقتیکه یک رویداد در محل کار اتفاق می افتد باید ثبت و بررسی شود. دلیل اصلی این امراین است که اتفاقی که یک بار افتاده احتمالا دوباره خواهد افتاد. و وقتی رویدادتکرار شود، نتیجه به همان اندازه وخیم و یا بدتر از بار اول خواهد بود. ما دقیقاباید بدانیم چرا رویداد ناخواسته ای اتفاق افتاده است تا بتوانیم اقدامات اصلاحیبرای جلوگیری از رویداد مجدد آن انجام دهیم.

شبهحوادث نشان دهنده پتانسیل پیامدهاست که چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. اغلب تنها چیزیکه شبه حادثه را از حادثه جدا میکند شانس است. بنابر این هر شبه حادثه به صورترایگان به ما هشدار میدهد.

ازهمه شبه حادثه ها باید برای شناسایی پتانسیل ضرر جدی استفاد کرد. وقتی این پتانسیلها وجود دارد باید یک بررسی انجام شود تا از وقوع ضرر و زیان احتمالی جلوگیریگردد. این به این معنا نیست که تمام شبه حوادث با جزییات زیاد به دقت بالا بررسیشوند چون این گونه به اتلاف وقت  و انرژیمنجر میشود. باید پتانسیل شبه حوادث از نظر میزان آسیب رسانی بررسی شود و تصمیمگیری شود که آیا نیاز به بررسی جزیی تر می باشد یا خیر. این موضوع الگوی روش هایاجرایی بررسی حوادث در سازمانهاست.

هدفاز بررسی شبه حوادث و رویدادهای ناخواسته این است که چرا روش های اجرایی و خط مشیشرکت کفایت کافی را نداشته است که چنین وقایعی اتفاق نیفتد. بررسی متداوم شبهحوادث بخش مهمی از سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است.به این دلیل که مدیریتباید تصمیم بگیرد و منابع لازم را اختصاص دهد، بسیار مهم است که در تمام مراحلبررسی شبه حوادث به صورت فعال دخالت داشته باشند، و از اجرای کامل توصیه هااطمینان حاصل کنند.

علت انجام تحقیق و بررسی رویدادها:

 • شناسایی علل ریشه ای و فوریرویدادها- رویدادها معمولا به دلیل اعمال ناایمن یا شرایط ناایمن در محل کار اتفاقمی افتند اما اغلب این دلایل نشات گرفته از علل ریشه ای و زیرساختی هستند.
 • شناسایی اقدامات اصلاحی کهاز وقوع مجدد جلوگیری کند- دلیل اصلی تحقیق رویداد
 • ثبت حقایق رویدادها-افرادحافظه بدون نقص ندارند و مستندات ثبت شده تحقیق، در آینده مدارک موثقی هستند.
 • دلایل حقوقی-تحقیق رویدادمیتواند از نظر مسئولیت حقوقی برای کارفرما موجه واقع شود.
 • ادعای مدیریت-اگر ادعایغرامت کارفرما صورت گیرد، شرکت بیمه به دنبال شواهد بررسی رویدادها برای حمایت وتبرئه ی مسئولیت خواهد بود.
 • روحیه کارگران-عدم بررسیشبه حوادث و رویدادها این دیدگاه را به کارگران میدهد که ایمنی کارگر برای کارفرماارزشمند تلقی نمیشود .
 • اهداف تنبیهی- با وجوداینکه تنبیه افراد بابت رویدادهای ناخواسته تاثیر منفی بر فرهنگ ایمنی دارد گاهی سازماننیاز به بازخواست فرد به خاطر عملکرد خارج از استاندارد وی دارد.
 • جمع آوری اطلاعات-آماروقایع ناخواسته می توانند برای شناسایی الگوها واهداف استفاده شوند که وابسته بهموجود بودن اطلاعات کیفیت بالا میباشد.

انواع رویدادها:

شبهحادثه: رویداد برنامه ریزی نشده که پتانسیل منجر شدن به بیماری یا جراحت  یا مرگ و زیان را دارد. ( وقتی کارگر از نزدیکیمحل پاشش مواد شییایی رد میشود.)

حادثه:رویداد ناخواسته و برنامه ریزی نشده که منجبر به ضرر و زیان و آسیب میگردد.

 • حوادثه جانی: رویدادیناخواسته و برنامه ریزی نشده که منجر به نوعی جراحت یا آسیب میگردد. ( مانند بریدندست)
 • حادث مالی: رویدادیناخواسته و برنامه ریزی نشده که منجر به خسارت تجهیزات یا از دست رفتن مواد  و غیره میشود.( مانند برخورد وسایل نقلیه بادیوار)

رویدادخطرناک: رویداد ویژه که گزارش آن به مرجع مربوطه قانونی ارسال میگردد.(مانند یکرهایش عظیم گاز)

بیماری:یک بیماری یا موقعیت درمانی که مستقیما از کار ناشی میشود. (مانند درماتیت به دلیلمواجهه با روغنها و گازها)

تحقیقو بررسی می بایست برای تمام موارد فوق انجام پذیرد نه تنها مواردی که منجر به مرگیا آسیب بزرگ میگردد.

پاسخ دادن

Your email address will not be published.